Nowy taryfikator mandatów – Informacje ogólne

Nowy taryfikator mandatów to system, który określa wysokość kar finansowych za różne rodzaje wykroczeń drogowych. W Polsce obowiązuje od 2021 roku i zastąpił poprzedni taryfikator, który był stosowany od 1997 roku.

Cel

Celem jego powstania jest skuteczniejsze odstraszanie kierowców od niebezpiecznych zachowań na drodze oraz zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. W ramach tego systemu wysokość kary zależy od rodzaju wykroczenia oraz od stopnia jego szkodliwości dla bezpieczeństwa na drodze.

Grupy wykroczeń

Nowy taryfikator mandatów zakłada trzy grupy wykroczeń: lekkie, średnie i ciężkie. Każda z nich obejmuje szereg konkretnych wykroczeń, takich jak np. nieprawidłowe parkowanie, niezachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów czy jazda po pijanemu. Wysokość kary za dane wykroczenie zależy od tego, do której grupy zostało ono zaklasyfikowane. W przypadku wykroczeń lekkich, kara może wynosić od 20 do 500 złotych. W grupie średnich wykroczeń kara może wynosić od 100 do 1000 złotych, a w przypadku wykroczeń ciężkich – od 200 do 5000 złotych. W niektórych przypadkach możliwe jest także orzec mandat karny zaostrzony, który może być nawet dwukrotnie wyższy od mandatu zwykłego.

Większe kary

Taryfikator uwzględnia także możliwość umorzenia kary w przypadku, gdy sprawca wykroczenia zwróci się o to do sądu lub do organu, który nałożył na niego mandat. Umorzenie kary może być orzeczone w przypadku, gdy sprawca wykroczenia wykaże, że nie ma możliwości jej uiszczenia oraz gdy jego zachowanie nie było celowe lub rażąco nieodpowiedzialne. Jedna z nowości zakłada także możliwość zastosowania tzw. kary grzywny, czyli zamiast płatności pieniężnej, sprawca wykroczenia może zostać zobowiązany do wykonania określonej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Oprócz kar finansowych, nowy taryfikator mandatów przewiduje także możliwość orzeczenia tzw. kar niemajątkowych, takich jak np. zakaz prowadzenia pojazdów, zatrzymanie prawa jazdy lub odebranie pojazdu. W przypadku takich kar konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków, takich jak np. rażące nieodpowiedzialne zachowanie sprawcy wykroczenia.

Nowe kary

Ważne, aby kierowcy byli świadomi obowiązujących przepisów oraz konsekwencji nieprzestrzegania ich, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Istotną zmianą wprowadzoną przez nowy taryfikator mandatów jest wprowadzenie nowych kar za niektóre rodzaje wykroczeń, które wcześniej nie były objęte karami finansowymi. Do takich wykroczeń należą m.in.:

 • Niezastosowanie się do sygnału świetlnego lub sygnału dźwiękowego urządzenia do przeprowadzania pieszych przez jezdnię,
 • Niezastosowanie się do zakazu zatrzymywania lub postoju w miejscu oznaczonym znakiem B-34,
 • Jazda po chodniku lub drodze dla rowerów, jeżeli nie ma takiej konieczności,
 • Nieprawidłowe wyprzedzanie, np. w miejscu zabronionym lub bez zachowania odpowiedniej odległości od innych pojazdów,
 • Nieprawidłowe zatrzymanie się lub postój pojazdu, np. na przejściu dla pieszych lub w miejscu oznaczonym znakiem zakazu zatrzymywania się.

Przewidziane zostało również zwiększenie kar za niektóre wykroczenia:

 • Jazda po pijanemu,
 • Spowodowanie wypadku drogowego,
 • Nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym,
 • Niezastosowanie się do zakazu ruchu lub znaku nakazu,
 • Niezastosowanie się do polecenia funkcjonariusza policji lub strażnika miejskiego.
 • Przekroczenie prędkości

Nowy taryfikator wprowadził również zmiany w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Zmiany te obejmują m.in.:

 • Obowiązek udzielenia przez policjanta lub strażnika miejskiego informacji o możliwości odwołania od mandatu oraz o sposobie i terminie złożenia odwołania,
 • Możliwość zawieszenia wykonania mandatu do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli zostanie ono złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia mandatu,
 • Możliwość złożenia odwołania do sądu w trybie nieprocesowym, co oznacza, że nie jest konieczne ustanowienie pełnomocnika procesowego ani uiszczenie opłat sądowych,
 • Obowiązek podania przez organ, który nałożył mandat, przyczyny odmowy umorzenia kary, jeżeli taka odmowa została zastosowana.
 • Wprowadzenie tych zmian ma na celu ułatwienie i skrócenie postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe oraz zwiększenie praw obywateli.
Podsumowanie

Podsumowując, nowy taryfikator mandatów to ważna zmiana dla uczestników ruchu drogowego w Polsce. Ma on za zadanie zwiększenie skuteczności kar za niebezpieczne zachowania na drodze oraz zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczestników ruchu. Kierowcy powinni być świadomi obowiązujących przepisów oraz konsekwencji nieprzestrzegania ich, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *